Om EduSpaces

EduSpaces är ett Erasmus+ projekt i samarbete mellan Polen, Tyskland och Sverige, där RAU står för den svenska delen av samarbetet. Huvudägare av projektet är Center for Citizenship Education i Warzawa. Utöver det är Think! Foundation i Polen en aktör, och den tyska delen av projektet genomförs av Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional Development at the University of Rostock (HIE-RO). Syftet med projektet är att genom samtal och intervjuer med lärare och skolledare i de olika länderna undersöka vad begreppet lärmiljö står för på 2000-talet i ett vidare perspektiv än det traditionella klassrummet. Projektet har också valt ut ett antal utmaningar kopplat till lärmiljö som vi har försökt möta upp i våra artiklar. Målgruppen är framförallt skolor i östra Europa där behovet av att modernisera sina skolmiljöer är omfattande.

Här på siten har vi valt ut artiklar som vi tror kan vara av intresse för dig som funderar på göra förändringar i lärmiljön. Hur ser andra lärares erfarenheter ut? Varför har de valt att förändra? Vad kan man göra om det inte blir som man har tänkt? Projektet har identifierat tre bärande principer för lärmiljön; den fysiska, den digitala och den sociokulturella och hoppas kunna fortsätta uppdatera sidan med inlägg från olika personer som har intressanta erfarenheter kopplat till lärmiljö.

 

 

Fysiska lärmiljöerThe Cave_Design RosanBosch_Foto Kim Wendt_mini

I hela Europa har skolor och klassrum sett ut på ungefär samma sätt de senaste 100 åren. Ett fyrkantigt rum med bänkar i raka rader, och en plats för läraren längst fram. Även om den tidigare svarta tavlan numer i en del klassrum har blivit interaktiv, är det väldigt lite som har hänt. Klassrummens design är utformade med läraren som primär informationskälla som ska leverera kunskap till sina elever, trots att både lärprocessen och lärarrollen på 2000-talet ser annorlunda ut i många klassrum. Inom ramen för projektet vill vi lyfta fram lärare, klassrum och skolor som med små eller stora medel har förändrat det fysiska rummet för att skapa bättre förutsättningar för ett modernt lärande, utifrån de behov som de har identifierat på skolan.

 

Organic Table_Design RosanBosch_Foto Kim Wendt_miniDigitala lärmiljöer

Digitaliseringen genomsyrar hela samhället, och på en modern arbetsplats är det självklart att vi behöver kunna hantera både de digitala verktygen och det informationsflöde som möter oss genom tillgången till internet. Globaliseringen, det obegränsade informationsflödet och möjligheten till att kommunicera och dela med sig av kunskap har förändrat både förutsättningar för lärande och på vilket sätt lärarrollen utvecklas. Många av de förändringar som görs i den fysiska lärmiljön initieras utifrån de behov man ser i klassrummet när undervisningen digitaliseras i högre utsträckning. Det traditionella klassrummet upplevs inte längre optimalt för de digitala arbetsformer då eleven inte är enbart konsument av kunskap utan också bidrar som producent, ofta tillsammans med andra.   Detta är i huvudsak positivt, men samtidigt upplever många skolor utmaningar med att hantera den nya tekniken, och väljer då enkla lösningar i form av förbud av t.ex mobiltelefoner. I projektet vill vi undersöka på vilket sätt skolan kan dra nytta av de möjligheter som kommer med digitaliseringen, men också på ett medvetet sätt bemöta de utmaningar som uppstår.

Sociala och kulturella lärmiljöer

När resultaten av PISA (2012) släpptes visade det sig att en stor del av Europas 15-åringar anser att skolan är meningslös och inte förbereder dem för ett kommande arbetsliv. Många trivs inte heller i skolan som institution. I Polen var den siffran så hög som 78%, och i PISA:s undersökning är svenska elever bland de sämsta på att komma i tid. Detta är alarmerande, och ger oss anledning att fundera på skolans roll som social och kulturell arena. Hur ska vi organisera för ett lärande som känns meningsfullt för eleverna? På vilket sätt kan vi arbeta med att utveckla sociala och entreprenöriella kompetenser som är nödvändiga för att klara sig bra i ett framtida arbetsliv? Hur kan vi koppla verksamheten i skolan till relevanta delar utanför skolan för att på så sätt skapa sammanhang som blir ”på riktigt”?

More information is available in English at Eduspaces.eu